5.jul.2011, kl.23:31

Världspolitikens innflytande på Sveriges Folk !.

Tredje Världskriget.

Hesekiel, 38 Kapitlet
Gogs härnadståg.

1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
2. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot
hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom
>1 Mos. 10,2 f. Hes. 27,13 f. Upp. 20,8 f.

GOG=Japan. MAGOG=Kina. ROS=ROSINERNA(Namnet kommer från Georgierna i Kaukasus). MESEK=Moskva. TUBAL=Tubolsk.

3. och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig,
Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal.
>Hes. 39,1 f.
4. Jag skall locka dig åstad, jag skall sätta krokar i dina käftar
och föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare,
allasammans i präktig rustning, en stor skara, väpnad med
skärmar och sköldar, och allasammans med svärd i hand.
>2 Kon. 19,28. Hes. 29,4.
5. Perser, etiopier och putéer är, med dem, allasammans med sköld
och hjälm,

PERSER=Iran. PUTEER=Libyer.

6. Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk ifrån den yttersta
norden och alla dess härskaror; ja, många folk har du med dig.

GOMER=Kelterna i Storbrittannien. TOGARMA=Armenierna och Slaverna i Centraleuropa.

7. Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som hava församlat
sig till dig; och bliv du deras hövitsman.
8. När lång tid har gått, skall du bliva uppbådad; i kommande år
skall du få tåga in i ett land som då har fått ro efter svärdet,
och vart folk då har blivit hopsamlat från många andra folk, ja,
upp till Israels berg, som så länge lågo öde, men vilkas folk då
har blivit hämtat fram ifrån de andra folken, så att alla nu bo
där i trygghet.
9. Dit skall du draga upp, du skall komma såsom ett oväder och vara
såsom ett moln som övertäcker landet, du med alla dina härskaror
och med många folk som följa dig.

MÅNGA FOLK SOM FÖLJA DIG = Fler än de uppräknade.

10. Så säger Herren, HERREN: På den tiden skola planer uppstå i ditt
hjärta, och du skall tänka ut onda anslag.
11. Du skall säga: »Jag vill draga upp mot det obefästa landet, jag
vill komma över dessa säkra, som bo där i trygghet, ja, som
allasammans bo där utan murar och varken hava bommar eller
portar.»
12. Ty du vill taga rov och göra byte och vända din hand mot
ödemarker som nu åter äro bebyggda, och mot ett folk som har
blivit hopsamlat från hedningarna, och som nu förvärvar sig
boskap och gods, där det bor på jordens mittelhöjd.
13. Saba och Dedan och Tarsis' köpmän och alla dess unga lejon skola
då utfråga dig: »Har du kommit för att taga rov, har du
församlat dina skaror till att göra byte till att föra bort
silver och guld, till att taga boskap och gods, ja, till att
taga stort rov?»

SABA=Yemen. DEDAN=Saudiarabien. TARSIS KÖPMÄN=EU.

http://www.propheticroundtable.org/vision_of_george_was hington.htm

14. Profetera därför, du människobarn och säg till Gog: Så säger
Herren HERREN: Se, på den tiden, när mitt folk Israel åter bor i
trygghet, då skall du förnimma det.
15. Du skall då komma från ditt land längst uppe i norr, du själv
och många folk med dig, allasammans ridande på hästar, en stor
skara, en talrik här.
16. Du skall draga upp mot mitt folk Israel och komma såsom ett moln
för att övertäcka landet. I kommande dagar skall detta ske; jag
skall då låta dig komma över mitt land, för att folken skola
lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på
dig, du Gog.

17. Så säger Herren, HERREN: Du är ju den om vilken jag i forna
tider talade genom mina tjänare, Israels profeter, som i de
tiderna, år efter år, profeterade om att jag skulle låta dig
komma över dem.
>Joel 3,1 f Mik. 4,11 f. Sef. 3,8. Sak. 12,2 f. 14,1 f.

18. Men på den dagen, den dag då Gog kommer över Israels land, säger
Herren, HERREN, då skall jag giva luft åt min vrede.
19. Ja, i min nitälskan och min vredes eld betygar jag det: på den
dagen skall det förvisso bliva en stor jordbävning i Israels
land.
>Hes. 39,6 f. Matt. 24,7. Luk. 21,11.
20. Då skola de bäva för mig, både fiskarna i havet och fåglarna
under himmelen och djuren på marken och alla kräldjur som röra
sig på jorden och alla människor på jordens yta. Och bergen
skola slås ned och klipporna störta omkull och alla murar falla
till jorden.
21. Och jag skall båda upp svärd mot honom på alla mina berg, säger
Herren, HERREN; den enes svärd skall vara vänt mot den andres.
22. Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och
slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna
över honom och hans härskaror och över de många folk som följa
honom.
>Ps. 11,6.
23. Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför
många folks ögon; och de skola förnimma att jag är HERREN.

Hesekiel, 39 Kapitlet
Gogs undergång.

1. Och du, människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger
Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Gog, du hövding
över Ros, Mesek och Tubal.
>Hes. 38,2 f. Upp. 20,8 f.
2. Jag skall locka dig åstad och leda dig fram och föra dig från
landet längst uppe i norr och låta dig komma till Israels berg.
3. Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna
falla ur din högra hand.
4. På Israels berg skall du falla, med alla dina härskaror och med
de folk som följa dig; jag skall giva dig till mat åt rovfåglar
av alla slag och åt markens djur.
>Hes. 33,27.
5. Ute på marken skall du falla. Ty jag har talat, säger Herren,
HERREN.
6. Och jag skall sända eld över Magog och över dem som bo trygga i
havsländerna; och de skola förnimma att jag är HERREN.

ELD ÖVER MAGOG=Kina slås ner med Kärnvapen.

7. Och jag skall göra mitt heliga namn kunnigt bland mitt folk
Israel, jag skall icke mer låta mitt heliga namn bliva ohelgat;
och folken skola förnimma att jag är HERREN, helig i Israel.
>Jes. 64,2. Hes. 36,20 f.
8. Se, det kommer, ja, det fullbordas! säger Herren, HERREN. Detta
är den dag om vilken jag har talat.
>Hes. 38,17.
9. Sedan skola invånarna i Israels städer gå ditut och taga
rustningar, sköldar och skärmar, bågar och pilar, handpåkar och
spjut såsom bränsle till att elda med, och de skola elda därmed
i sju år.
>Ps. 46,10. Jes. 9,4 f.
10. De skola icke behöva hämta trä från marken eller hugga ved i
skogarna, ty de skola elda med rustningarna. Så skola de taga
rov av sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren,
HERREN.

11. På den tiden skall jag där i Israel giva åt Gog en plats till
grav, nämligen »De framtågandes dal» öster om havet, och den
skall stänga vägen för andra som vilja tåga där fram. Där skall
man begrava Gog och hela hans larmande hop, och man skall kalla
den »Gogs larmande hops dal».
12. Och i sju månader skola Israels barn hålla på med att begrava
dem, för att rena landet.
>5 Mos. 21,23.
13. Allt folket i landet skall hålla på med begravandet, och detta
skall lända dem till berömmelse. Så skall ske på den tid då jag
förhärligar mig, säger Herren, HERREN.
14. Och man skall avskilja män som beständigt skola genomvandra
landet och begrava dem som tågade där fram, och som ännu ligga
kvar ovan jord, och de skola så rena landet; efter sju månaders
förlopp skola dessa begynna sitt letande.
15. När så någon av dessa män, som genomvandra landet, på sin färd
får se människoben, då skall han sätta upp en vård därbredvid,
till dess att dödgrävarna hinna begrava dem i »Gogs larmande
hops[1] dal».
16. Där skall ock finnas en stad med namnet Hamona. På detta sätt
skola de rena landet.

17. Du människobarn, så säger Herren, HERREN: Säg till alla slags
fåglar och till alla markens djur: Församlen eder och kommen
hit; samlen eder tillhopa från alla håll till mitt slaktoffer,
till ett stort slaktoffer som jag vill anställa åt eder på
Israels berg; I skolen få äta kött och dricka blod.
>Jes. 34,6. Upp. 19,17 f.
18. I skolen få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens
hövdingar: av vädurar och lamm och bockar och tjurar,
allasammans gödda i Basan.
19. I skolen få äta eder mätta av fett och dricka eder druckna av
blod från det slaktoffer som jag anställer åt eder.
20. Ja, mätten eder vid mitt bord av ridhästar och vagnshästar, av
hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren, HERREN.

21. Och jag skall uppenbara min härlighet bland folken, så att alla
folk skola se den dom som jag har utfört, och se huru jag har
låtit min hand drabba dem.
22. Och Israels barn skola förnimma att jag, HERREN, är deras Gud,
från den dagen och allt framgent.
23. Och folken skola förnimma att Israels barn blevo bortförda i
fångenskap för sin missgärnings skull, eftersom de voro trolösa
mot mig, så att jag måste fördölja mitt ansikte för dem; och jag
gav dem då i deras ovänners hand, så att de allasammans föllo
för svärd.
>Hes. 36,17 f.
24. Efter deras orenhet och deras överträdelser handlade jag med dem
och fördolde mitt ansikte för dem.

25. Därför säger Herren, HERREN så: Nu skall jag åter upprätta Jakob
och förbarma mig över hela Israels hus och nitälska för mitt
heliga namn.
26. Och de skola förgäta sin skam och all den otrohet som de hava
begått mot mig, då de nu få bo i trygghet i sitt land, utan att
någon förskräcker dem.
27. Ja, när jag låter dem vända tillbaka ifrån folkslagen och
församlar dem från deras fienders länder, då skall jag bevisa
mig helig på dem inför många folks ögon.
28. Och de skola förnimma att jag är HERREN, deras Gud, ty om jag än
drev dem bort i fångenskap bland folken, så samlade jag dem
sedan tillhopa till deras land och lät ingen enda av dem bliva
kvar därute;
29. och jag skall därefter icke mer fördölja mitt ansikte för dem,
ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren,
HERREN'.
>Hes. 36,27. Joel 2,28. Apg. 2,17.

[1] Hebr. hamón.

ARN.