7.feb.2009, kl.21:16

Svar från Andevärlden! (OBS! Repris från 2008-02-28)

Svar från Andevärlden!
(OBS! Jag skrev denna text för nu snart ett år sedan. Jag har tagit fram denna text från debattarkivet, eftersom jag tycker att texten är så andligt tröstande/upplysande, och fylld med tidlös andlig visdom. Denna texts andliga budskap är alldeles för viktig/angelägen för att hållas i glömska, då jag tycker att alla borde bekanta sig med denna texts kärleksbudskap. Ha en jättetrevlig lässtund allesammans!)

Hej igen mina kära vänner på detta forum! Denna gång har jag något alldeles speciellt att bjuda er på. Jag har nämligen denna gång tänkt dela med mig av en rad intressant frågor som går att finna i två böcker som jag nyligen lånat från biblioteket. Dessa böcker är ”KLARA SVAR från ANDEVÄRLDEN” respektive ”SJÄLARS SAMBAND” skrivna av Marie-Louise och Roberth Hahn. Dessa böcker rekommenderar jag väldigt varmt, eftersom de tar och ger raka och tydliga svar på livets alla frågor. I dessa böcker så tar de och utfrågar en person från andevärlden om frågor som berör oss alla i denna värld, och svaren på alla deras frågor är för läsaren väldigt nyttiga och informativa. Här ges nämligen svaret på livets alla stora frågor. Här nedan ges fullständig information om böckerna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie-Louise & Robert Hahn, KLARA SVAR från ANDEVÄRDLEN. Ett dokument över andliga upplysningar. Första upplagan, Energica Förlag (ORSA 1997). 245 s.

Marie-Louise & Robert Hahn, SJÄLARS SAMBAND. Andevärldens väg till själslig befrielse. Energica Förlag (ORSA 2004). 287 s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag har här nedan gjort ett medvetet urval över många av de frågor som ställs i böckerna. Dessa frågor som jag valt tycker jag är av allmänt intresse, och som jag tycker att alla borde få ta del av, då jag anser att denna typ av frågor hör hemma på ett andligt forum som detta. En mycket trevlig läsning önskar jag er alla på detta forum, och ni får gärna skapa en givande debatt som berör dessa frågor. Jag ger här nedan några exempel på frågor som ni kan grubbla på innan ni tar och ger era omdömen i själva tråden längst ner på sidan.

Exempel på frågeställningar:

- Vilka frågor intresserade er allra mest?
- Vilka frågor hade störst betydelse för er egen andliga utveckling?
- Vad tyckte ni om själva svaret på en viss fråga?
- Blev ni överraskade över svaret på en viss fråga?
- Varför blev ni överraskade över svaret på en viss fråga?
- Vad tyckte ni om frågorna i allmänhet?
- Skulle ni vilja låna dessa ovanstående böcker?
- Har svaren på frågorna förändrat er syn på livet och tillvaron? I så fall varför?
- Har dessa frågor fått er att vilja ta reda på mer om allt som rör andlig upplysning?

(OBS! Ni behöver inte läsa igenom alla nedstående frågor som jag gett er om ni själva inte känner för det. Ni får gärna ge era personliga kommentarer som berör endast en av dessa nedstående frågor. Det finns som sagt en hel del frågor som ni kan välja och vraka över. Om ni sedan endast diskuterar en fråga längst ner i tråden så är detta helt och hållet okey. )

------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLARA SVAR från ANDEVÄRDLEN

Urvalsförteckning
- 4. De första frågestunderna.
- 5. Återfödelsen.
- 6. Själens natur.
- 7. I andevärlden.
- 8. Världsliga frågor.
- 11. Sekter och religioner.
- 12. Ondska, krig och olyckor.
- 13. Länders karma.
- 14. Sjukdom och läkning.
- 15. Att ändra ödet.
- 16. Möten med vishetslärarna.
- 19. I mörkret.
- 22. Våra kosmiska vänner.
- 23. Lev här och nu.

SJÄLARS SAMBAND

Urvalsförteckning
- 7. Helvetet finns på jorden.
- 30. Historiska minnen av Jesus.
- 36. Själens ursprung.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLARA SVAR från ANDEVÄRDLEN

4. De första frågestunderna

- Hur gammal var Jesus när han dog?
- Trettiotre år. Jesus föddes i ljuset av sin far och var en del av den kosmiska urkraften. Jesus var alltid en upplyst man med kunskap utöver de jordiska. Han var en stråle, en sanningens stråle som skickades ner till jorden. Han spridde sin visdom i alla åldrar. Han förtalade ingen utan spridde kärlekens bud och levde därefter.
Jesus mötte det goda och det onda och lärde människorna att leva i ljuset av sin kärlek. Han var en sann profet. Hans lära är kvar än idag. Låt oss icke döma levande som döda utan leva i Jesus kärleksfulla ljus. Låt det omsluta världen.

- Berätta någon händelse ur Jesus liv som inte står i Bibeln!
- Jesus var en rymdfarare. När tiden är mogen får ni veta mera om detta. Lek ej med elden! Människorna är inte mogna för detta, men den som ropar efter kunskap får svar. Svaret skall bliva eder givet.

- Varför gick Jesus ner på jorden?
- Det var nödvändigt i det karmiska läge jorden befann sig i. Han sändes som räddare för att ge människorna kunskap och inre sanning och leva därefter. Han sändes som en nåd för jorden och för att rädda människornas själar och för att höja medvetandenivån på jorden.

- Var medvetandenivån låg just då?
- Det var tvunget att höja den för att jordens utveckling skulle gå framåt. Människorna måste lära sig att leva i fred med varandra och att älska sin nästa. Att älska sin nästa är ett av de viktigaste buden Jesus gav oss. Vid den här tiden höll jorden på att utarmas på kärlek.

- Är det riktigt att missionera?
- Det är positivt så länge det går i Jesus spår, så länge det bidrar till att öka tolerans och medkänsla och så länge det bidrar till att höja medvetandenivån. Missionären får inte trampa på ett folks kultur. Han måste kunna visa tolerans och respekt. Han måste kunna känna Jesus innersta natur och förmedla detta på det sätt som Jesus skulle ha gjort. Det är helt förkastligt att använda våld, intolerans, respektlöshet och att underkuva.
Jesus var en sann missionär. Man får eftersträva att vara som honom om man skall missionera. Det är missionens kärna.

5. Återfödelsen

- Berätta något om reinkarnation (återfödelse)!
- Reinkarnation existerar på alla nivåer. Det är en process som för oss in i själslig utveckling och mognad. Den möjliggör allt fortskridande på jorden. Reinkarnation kom till för att människornas insiktsmöjligheter skulle fördjupas och kunskaper ökas.

- Kan man slippa att inkarnera?
- Inkarnationen styrs av de kosmiska lagarna. När du är i andevärlden så vet du om du behöver gå ner igen. Där har du de insikter som behövs.

- Hur går det till när reinkarnationen bestäms?
- Det är kärlekens kraft som styr att man inkarnerar. Kärleken till vår nästa. Det är vår egen själ som styr, som bestämmer, men vi får hjälp och ledning av andevärlden. Vi bestämmer själva när och hos vem vi skall inkarnera, hos vem våra möjligheter till utveckling är störst.

- Varför föds man i en viss familj?
- Du föds i en familj där du har karmiska band. Du har något ouppklarat med vissa personer och då går du ner för att klara upp det. Det kan vara en konfliktsituation som måste lösas där ni båda tar lärdom.
Ofta är det inte personens likheter utan deras olikheter som bestämmer i vilken familj man föds. Det är därför som syskon är så olika.

- Vid vilken tidpunkt bestäms det att vi skall inkarnera? I förväg eller under fostertiden?
- I befruktningsögonblicket bestäms var vi skall gå ner. Men själen går vid den tiden ut och in ur fostret. Först senare tar själen fast boning där.

- Vad händer om man gör abort?
- Då går andebarnet vidare till någon annan.

- Men hur går det till?
- Den karmiska processen avstannar och själen går tillbaka till sitt andliga vilorum. Där får den inhämta ny kunskap och den ledsagas av mästaren till sin vidare färd där de karmiska möjligheterna är bäst.

- Kan det vara så att barnet kretsar kring modern för att födas hos henne vid ett senare tillfälle?
- Själens väntan kan bli lång. Om de rätta förutsättningarna gives är det möjligt för själen att vänta på samma kvinna. Om det är mycket viktigt för själen att födas hos just denna själ så väntar den. Det som är gynnsamt för själen är det rätta. Att vänta eller gå vidare avgörs med mästarens ledning.

- Vad är en mästare?
- Mästarna är de som ledsagar dig i andevärlden.

- Hur lång tid är man i andevärlden innan man återföds?
- Tiden är individuell. Av mästaren, av dina handlingar på jorden samt som bestäms när du skall gå ner. Mästaren hjälper men styr ej ditt val. Han lugnar din oro och ledsagar dig.

- Varför glömmer man allt om tidigare liv när man återföds? Barnets minne är ju ”rent” som ett oskrivet blad.
- Vi glömmer bort tidigare liv för att vi inte kan bära de smärtsamma upplevelserna. Dessa minnen skulle hämma oss. Men erfarenheter från tidigare liv dyker upp som små fragment, som kosmiska glimtar, under livet. Om vi bejakar den andliga sidan av vår existens får vi veta mer.
När vi är i andevärlden ser vi däremot alla våra liv klart, och erfarenheterna vägs samman. Kunskaperna läggs på hög. Vi ser mönstret och sammanhangen. Detta är bara möjligt för ett fåtal högt upplysta människor på jorden.

- Varför glömmer man även andevärlden?
Människor som kan ta till sig Gudskraften på jorden om de som sprider kärlekens budskap kan komma ihåg andevärlden.

- Återföds man ofta som samma kön eller växlar det?
- Vi växlar ibland. Vi måste utveckla både våra manliga och kvinnliga sidor för att gå framåt. Detta är också en kosmisk lag, ett sätt att nå fullkomlighet på ett andligt plan.

- Människor som fötts med stora gåvor, till exempel Mozart, förlorar de gåvorna när de återföds?
- Förmågan blir avslutad. Du har ju lärt dig den. I nästa liv får du en annan förmåga. Det är det som ger utveckling. Men den själsliga förmågan stannar kvar. Den följer dig. Din själsliga förmåga är din förmåga att se det gudomliga.

- Finns det en ond kraft som lockar oss till ett ondskefullt levnadssätt?
- Den onda kraften är som Gudskraften, den finns i människorna själva. Den styrs av lockelser, begär, girighet och makt. Det onda existerar inte i andevärlden.

- Varför är då djävulsdyrkan farlig?
- Människan skapar sin egen djävul som hör samman med negativa tankar. Negativa tankar förhärligar ondskan. Negativa tankar gör det gudomliga hos människan svagare. Ondskan är en lek med elden. Den kan hota hela mänskligheten och den måste bekämpas med alla medel.

- Vad kan man göra för att få en bättre karma? Kan man bara sona med eget lidande? Eller kan man få förlåtelse?
- Syndernas förlåtelse är ett förvirrande begrepp. Människorna söker den i tron att de kan rena sina själar. Men du kan bara rena din själ genom ditt eget handlande, på det sätt du lever och på det sätt du handlar mot dina medmänniskor. Din karma är din egen och har du förorsakat lidande för andra så får du själv utstå lidande. Detta är en kosmisk sanning och en kosmisk lag so du en kan ändra på.
Du kan be om hjälp för detta lidande, det kan lindras på din väg, men du har alltid ansvar för dina handlingar. Dina handlingars karma måste du utstå.

- Vilka aktiviteter ökar då andligheten?
- Bön, meditation, kärlek till nästan, medmänsklighet, tolerans, kunskap, insikt, förståelse, generositet och likaberättigande (= sinne för rättvisa).
Allt detta höjder dina andliga vibrationer och ökar din medvetenhet.
Även vad man äter spelar roll. Vegetarisk föda är mest lämplig. Där har inget liv kommit till skada eller plågats.
Din karmiska mognad har också betydelse för andligheten.

- Vilka aktiviteter minskar andligheten?
- Intolerans, själslig obalans, kontakt med mörka makter (djävulsdyrkan och voodoo), sadism, illvilja, drogberoende, alkoholism, elakhet, okunskap, frosseri, lögnaktighet, kärlekslöst leverne, våld, maktbegär och pengabegär.

- Vad är meningen med livet på jorden?
- Meningen med livet är andligt och själsligt fortskridande. Meningen med livet är att bli en upplyst person som älskar alla människor. Detta är den yttersta meningen.

- Innebär återfödelsen att den andliga medvetenheten och kunskapen hos människorna som föds idag är högre än för tvåtusen år sedan?
- Ja, det är sant.


6. Själens natur

- Vilka delar av människorna är en del av gud?
- Vi är alla en del av gud. Ditt själsliga jag och ditt andliga jag är en del av gud. Kroppen är ditt mänskliga hölje, den del du presenterar dig med på jorden. Den skyddar och bevarar din gudomlighet. Den är en del av dig, men inte en del av din gudomlighet. Kroppen är själens vakt och den skyddar dig från mänskliga törnar. Kroppen utsätts för slitage och förgängelse, men din själs gudomliga jag tillhör evigheten.

- Vad är egentligen själen?
Själen är människans innersta skapelse. Själen ger röst åt din andliga kraft. Själen belyser din andliga stig. Själen är din andes kraft och dess kärnpunkt. Själen är ditt allvetande mänskliga öga i kosmos. Själen är opåverkbar av jordiska ting. Den kan inte krossas, inte förstöras. Din själ är ditt andliga livsrum, din andliga kraft i kosmos.
Själ och liv hör ihop. Allt som lever har en själ. Utan själ finns inget liv. Själen är därför ursprungets byggnadsstenar.

- Vad är det för skillnad mellan anden och själen?
- Själen är det högre jaget. Den sköter din inre sanning. Själen är livets spegel, den samlade kunskapen, vårt inre liv. Själen är ditt inre öga.
Anden är kraften runtomkring själen. Anden är kanalen uppåt, den som sköter kontakten med andevärlden. Anden är alltså din själsliga kontakt med andevärlden. Anden är omvänt den som sköter andevärldens kontakt med ditt högre jag. Anden är på så vis själens samvete.

- Är både själen och anden odödliga?
- Själen är odödlig precis som anden. De två samarbetar med varandra. Därav har vi uttrycket ”andliga själar”. En högt medveten själ är alltså en högt medveten ande.

- Finns själen inuti oss eller är den som ett skal utanpå?
- Den sitter innanför pannloben och strålar utåt från huvudet. ”Det tredje ögat” är själens medvetande.

- Är själen samma sak som personlighet?
- Nej. Själen uttrycks i personligheten, men själen ger framför allt hänvisningar åt personligheten. Din personlighet behöver inte vara ett resultat av din själsliga vilja. Den kan vara styrd av andra saker. Själen är ditt inre jag, medan personligheten kan formas och ändras utifrån olika förutsättningar och accepterande normer.
Om själen vill en sak kan personligheten ändra på det genom att vilja något annat. Men hos en vis man är själ och personlighet samma sak. Därför utstrålar en vis man själsligt kunnande.

- Vilka egenskaper kommer från själen och vilka kommer från människan?
- Egenskaper som kommer från själen är kärlek, förståelse, tolerans, intuition, medlidande, osjälviskhet och generositet vad gäller känslor.

- Kan själen ha onda egenskaper, eller bara ha, eller sanka positiva egenskaper?
- Din själ är ditt ursprung i kosmos och för att din själ skulle bli till så krävdes kärlek. Och kärlek är ursprungskraften för din själ. Din själ styrs av kärlek, inget annat. Den är ren och klar i kärlek. Den är universums byggstenar, och universum kan bara byggas på kärlek.

- Säg något om samvetet?
- Samvetet är din inre röst som talar om för dig när du är på fel väg. Samvetet står alltså i samklang med din själs innersta vilja. Det är din inre hållhake på dig själv. Man skall kämpa för att få ett rent och klart samvete. Men du kan välja att lyssna eller inte lyssna på det.
Samvetet är till för att minska lockelser. Går du emot samvetet sårar du själen. Du har inte följt din själs anvisningar, inte lyssnat till din inre röst.

- Hjälper andliga övningar, till exempel meditation?
- Man måste skapa harmoni i sitt liv. Och på vilket sätt det sker måste man avgöra själv. Det finns olika sätt. Meditation är ett sätt. Gå ut i naturen är ett annat. Att sitta i en vacker trädgård ett tredje. Det är så viktigt att få en balans i sitt liv! Ett rent samvete är också viktigt, och att känna kärlek och vördnad till allt levande hjälper till.

- Kan vi påverka vårt liv med våra tankars hjälp?
Negativt dras till negativt och positivt dras till positivt. Negativa tankar hämmar vår utveckling och styr oss in på depressioner. Positiva tankar höjer vår medvetandenivå och hjälper oss att utvecklas. De minskar aggressivitet och hat och hjälper oss att leva i fred och harmoni. Positiva tankar är viktiga för mänsklighetens fortskridande. Negativa tankar skapar krig, oro, avundsjuka och maktbegär.

- Vad är nära-döden-upplevelser egentligen?
- Dessa minnen har givits människorna som en källa till förståelse för återuppståndelsen från de döda. De har givits som ett tecken på Guds kärlek.

- Vi brukar säga att de som haft nära-döden-upplevelser aldrig varit döda!
- Det är riktigt. De får kosmiska glimtar av andevärlden till glädje och tröst för människorna på jorden. Dessa upplevelser är viktiga för människornas andliga fortskridande.
Vi skall ta vara på och inte förkasta dessa upplevelser. Berätta om dem, håll inte tyst om dem. Vi skall inte låta oss hindras av andras hånfullheter utan istället vara glada över dessa kosmiska glimtar av en annan verklighet.

- Varför kan man inte få minnas mötet med andevärlden?
- Det skapar rädsla och skräck för att man inte kan styra sitt liv. Men det tas inte bort för alla. Det finns en del mogna själar som kommer ihåg. Och när de kommer ihåg är det till glädje för dem själva.

- Säg något om människans aura!
- Den kommer från din andliga och själsliga utstrålning. Den speglar ditt inre jag. Den speglar dina utvecklingsmöjligheter. En svag aura är en svag person och en stark aura är en stark person. Färgernas intensitet är också viktiga. Aurateckningen kan ses av mediala personer.


7. I andevärlden

- Hur märker man att man har dött?
- Man får information från andra sidan och möter döda anhöriga. En känsla av befrielse uppstår. Man upplever även en kraft som man ej uppfattar på jorden. Denna kraft leder till inre visshet om att man lämnat jordelivet. Detta sker på två sätt. Denna kraft omfamnar och tröstar en. Det andra sättet är att den ger oss kärleksfull kunskap. Den öppnar porten till andevärlden.
Man går sedan in i salighetens rike (= där tyngdlagen upphävts). Det är ett annat medvetandetillstånd som rymmer mycket mer än medvetandet på jorden. Den ger oss kunskaper och insikter från alla håll. Man får också ett slags fjärrsyn. Med fjärrsynen kan man se människors tankar och skåda in i oändliga rymder. Man får en känslighet för levande människors lidande. Man kan skåda in i framtiden och även bakåt i tiden.

- Var finns himlen?
- Himlen låter sig inte tolkas eller förklaras med jordiska termer. Det är ett själsligt och andligt tillstånd i en icke-jordisk atmosfär. Det är på en nivå där frekvenserna är mycket högre, där molekylerna rör sig snabbare.

- Kan man besöka dödsriket och komma tillbaka?
- Allt är möjligt i guds namn.

- Hur ser andevärldens organisation för döda själar ut?
- Det finns sju plan.

- Vad är de?
- Kunskapsnivåer.

- Är dessa plan strikt åtskilda?
- De är delvis åtskilda.

- På vilket kriterium hamnar själen på ett visst plan efter döden? Andlig mognad?
- Självklart. Det finns inga genvägar. Allt handlar om hur andligt mogen man är. Din andes kraft avgör vilket plan du stannar på.

- Blandas alla människor där oavsett religion?
- Kunskapen styrs inte av religion utan av din andliga mognad och av din kärlek till nästan, din förståelse för jordelivet och de svårigheter du utsatts för, den kärlek du fått eller inte fått. Din själsliga mognad är inte styrd utifrån, som religion kan vara. Den är bara din egen.

- Förs man inför gud och döms?
- Man dömer sig själv. Man har ju ansvar för sin själ och sina egna handlingar. Allt blottläggs och diskuteras.

- Får man förlåtelse för sina handlingar på jorden?
- Dina handlingar diskuteras på den andra sidan. I ditt nästa liv får du konfronteras med dem.

- Fortsätter vår andliga utveckling på ”andra sidan”?
- Det är rätt. Undervisningen fortsätter på andra sidan. Men vi jagar inte status och mak utan lever i nuet.

- Finns det änglar? Vad gör de?
- Änglar är Gudskraftens speciella sändebud. De kan skickas ner till jorden för speciella uppdrag, till exempel beskydd.

- Hur skulle vi uppfatta det om en ängel uppenbarade sig?
- Som en inre röst eller som en ljusvarelse. Man ser inga mänskliga drag, bara ljus baserat på kosmisk energi.

- Har de vingar?
- Änglarna visualiserar sig för oss på det sätt vi bäst förstår. Måste dem ha vingar så har dem vingar. Det handlar om att tydliggöra en funktion för människan.

- Är det vanligt att änglar uppenbarar sig för människor?
- Det händer där behovet är stort. Det kan också hända i oväntade situationer. Det behöver inte alltid vara ett budskap. Det kan också vara för att ge tröst, glädja och för att inspirera människor. Det kan vara som en nåd till människorna.

- Måste alla människor ha en andlig ledare?
- Vi har alla en andlig ledare. Vi har en som följer oss genomgående. Han utses på ett tidigt stadium och ombesörjer kontakten uppåt. Han kommer när så behövs. Han styrs ej av klockslag eller tider. Han kommer när behoven är som störst.
Sedan har vi andliga hjälpare som kan komma in vid olika tidpunkter i livet. De är ej statiska.

- Sover man i himlen?
- Vi tröttas inte på samma sätt som på jorden. Vi sover inte, men vilar i själslig ro.

- Äter man i himlen?
Vi äter inte på samma sätt som på jorden. Vi intar själslig kraft från kosmos.

- Har man relationer mellan män och kvinnor i himlen?
- Jag förstår att du undrar. Fysisk kärlek finns inte som på jorden. Vår kärlek är allomfattande och kosmisk. Erotiska känslor finns inte. Man skall ju inte fortplantas i andevärlden.

- Finns det något helvete?
- Det onda styrs inte från en plats. Helvetet är skapat av människors tankar på jorden och har givit röst åt det onda. Det har blivit en förklaringsmodell för människors onda tankar.
Helvetet existerar bara på jorden. Människornas lidande är stort och svårigheterna många.

- Men finns det någon särskild plats i andevärlden där onda människor får vistas?
- Dina handlingar avgör på vilken plats du hamnar i de olika sfärerna.

- Finns det djur i andevärlden?
- Djuren har sin egen andevärld. Djurens andevärld har en egen hierarki, en egen tillblivelse. Älska djuren och ge dem kärlek så får du kärlek tillbaka. Ät dem ej. De är dina kosmiska vänner.

- Är människan högst på den karmiska stegen, eller är till exempel delfiner högre?
- Människan står högst. Delfiner står högst på djursidan. Därför kan människan kommunicera med delfiner. Detta är faktiskt möjligt för vissa människor, även om du inte tror det.
Delfinerna är kronan på verket i djurvärlden. De har utvecklat stor tolerans och medkänsla.

- Vilken insekt har den högsta andliga utvecklingen bland insekterna?
- De insekter som bygger samhällen (myror och getingar).

- Och bland växterna?
- Träden.

- Kan man kommunicera med ett träd?
- Träd kan ge dig kraft. De kan göra dig stark om du är svag.

- Hur gör man?
- Ställ dig under. Man kan omfamna trädet, ”bli ett” med trädet, för att ta del av dess energier. Man kan känna trädets kraft och livsnerv, och då få energi.8. Världsliga frågor

- Beskriv kort bönens betydelse!
- Bönen är given människorna som ett sätt att nå andevärlden. Bön alstrar energi som uppfattas av oss. Det blir som en energivåg. Därför blir bönen ett samspel mellan människan och Gud. Bönen tillhör urkraften. Tvivla ej på dess kraft!

- Vad händer om man inte döps?
- Ja, det är ju inte straffbart (skämtsam ton). Vi skuldbelägger ingen. Ditt sökande är ditt eget och dina tårar är dina egna. De som inte blir döpta skall inte vara ledsna för andevärlden skull.

- Vad betyder ordet ”helig”?
- En helig person har tagit del av den kosmiska kraften. Han har tagit del av den gudomliga visdomen och ser den som sitt rättesnöre. Han påverkas ej av jordiska ting. Han känner empati med allt och alla. En helig man är en vis man. Han styrs av kärleken i sitt hjärta. Han har tagit del av de kosmiska sanningarna i sitt hjärta. Han styrs av dem och han kommer inte in i negativa banor som lätt påverkar jordiska människors liv. Den helige anden har givit honom styrkan och kärleken. Detta gör honom ”ren” och fri från synd.

- Hur ser andevärlden på den kristna kyrkan?
- Kyrkan är en sammanhållande länk för religionsutövning. Den för samman människor och ger en plats där de kan samlas.
Kyrkan är positiv genom att den ökar gemenskapen. Kyrkans roll håller dock på att spelas ut. Orsaken är att människans andliga insikter ökar. Vi är inte längre så styrda av vad prästen säger.

- Är detta ett resultat av våra själars utveckling?
- Ja. Men kyrkan har fortfarande en viktig plats. Den fångar upp vilsna själar. Men människorna vill ha mer kunskap, och kyrkan kan inte tillhandahålla allt.
Kyrkan har stannat i sin karmiska utveckling. Den behöver profeter och mediala personer samt andligt upplysta. Kyrkan måste öppna sina dörrar för den nya tiden.

-… som består i?
- Människors kunskapstörst och människors sökande.

- Är det ett problem att reinkarnation bortfallit ur kyrkans lära?
- Kyrkan lär ut kärlekens budskap och det får man vara glad för.

- Är det retfullt att kristendomen inte tror på karma?
- Karma är så skuldbelagt. Det väcker olust. Alla ens handlingar lagras. Därför har kristendomen inte synliggjort karman.

- Uteslöts den med flit eller är det ett misstag?
- Det sker inga sådana misstag. Människorna var ej mogna för den. Karman har gjorts synlig i vår tid eftersom människans begreppsvärld har ökat. Vi inser att vi inte kan skuldbelägga andra för våra handlingar.

- Kan man ha kvinnliga präster?
- Skulle inte Marie-Louise kunna vara präst? Där har du svaret. Alla som ges andens kraft att förkunna skall kunna göra det oavsett kön.

- Vad skall man säga till katolska kyrkan som förbjuder kvinnliga präster för att Jesus bara utsåg manliga lärjungar?
- Jesus var ju ett barn av sin tid. Det var inte möjligt att välja kvinnor på den tiden. Kvinnans roll var för svag. Männen kunde lättare sprida budskapen.

- Hur är andevärldens syn på homosexualitet?
- Homosexualitet är till för att öka förståelsen för de som är annorlunda. Det är till för att vi skall lära oss förståelse för det vi inte förstår. Vi skall kunna älska alla oavsett kön.

- Men det här gäller den sexuella kärleken!
Den sexuella kärleken är början till den allomfattande kärleken. Den sexuella kärleken har givits till människorna för att vi skall förstå den allomfattande kärleken. I orgasmens speciella tillstånd förstår man kärlekens innersta väsen. Att släppa kontrollen, att ge sig hän.

- Skall man få gifta sig inför Gud om man är homosexuell?
- Kyrkan tolkar det här på sitt eget sätt. De har sina egna lagar. Men vi i andevärlden styrs ej av kyrkans fördömanden. Vi styrs bara av kärlekens lagar. Däri har du svaret.

- Är det acceptabelt att göra abort?
- Vid abort stör man en livsprocess. Men det är inte säkert att den var ämnad från början. Den kan ha tillkommit för att lära människor något. Abort är ett plågsamt beslut och i det plågsamma beslutet mognar människan. Då är aborten en del i en utvecklingsprocess som gör att människan växer och värnar mer om livet nästa gång.

- Kan abort jämställas med mord?
- Abort kan vara ett desperat beslut i en desperat situation. Det kan ej jämställas med mord. Mord är en mycket grövre handling. Detta är viktigt. Skuldbelägg inte kvinnorna. De är ofta i en desperat situation.

- Vad säger anden om prostitution?
- Prostitutionen frodas i ett laglöst land där inga gränser sätts. Det leder till våld och utnyttjande. Det leder till sorg och underkastelse. Man förgriper sig på den mänskliga själen. Det leder bara till stagnation och hat. Aids är en del i att förhindra prostitution. Det är till för att lära människorna att inte utnyttja prostituerade utan att besinna sig.

- Vad säger anden om tvångsprostitution?
- Det är en styggelse! Det gör mig så arg. Man förgriper sig på människors själar. Insikten och förståelsen för detta problem måste öka. Lösningen ligger hos människan själv. Man måste lära sig att hantera andra med respekt. Lagar kommer inte åt detta.

- Blir det bestående skador på deras själar?
- Skador uppstår på dem som utnyttjar prostituerade.

- Hur då?
- Deras själsliga medvetenhet måste öka. Och det kan bara ske genom lidande.

- Vad händer med de prostituerade själva?
- De får balsam för själen i andevärlden. Ingen kritik riktas mot dem. Deras lidande är stort nog ändå.

- Gäller det även personer som prostituerar sig för pengar och av egen fri vilja?
- De lider också. Tro inte annat.

- Säg något om betydelsen av humor?
- Humorns betydelse skall inte underskattas. Det är en viktig källa till glädje för människorna. Den kan vara en ventil i en pressad situation. Utan humor finns ingen riktig glädje.
I humorn kan självironin spegla sig. Det leder framåt om människan kan skratta åt sig själv. Humorn kan också ge tröst och humorn kan vara befriande, även andligt befriande. En vis man förstår ett skämt.
Humorn är livsbejakande och nödvändig. Humorn tar nämligen udden av det svåra. Humorn kan också vara en välsignelse i den fattiges land.

- Finns det djur som förstår humor?
- Hundar har humor. Det har även delfiner, elefanter och apor.

- Säg något om musikens betydelse!
- Musiken har givits som gåva från andevärlden. Den har givits som tröst och inspirationskälla. Den har givits för att lugna ner människor och för att öppna deras sinne och göra dem glada. Musiken kan också stärka ett svagt ego. Den kan lyfta upp och förstärka ens krafter. Den höjer dig över vardagens nivå.11. Sekter och religioner

- Vad är andens syn på sekter?
- Sekter kan vara förödande för den enskilda individen. De skapar ett beroende till sektledaren och en osjälvständighet. Detta kan skapa en hänsynslöshet hos sektledaren. Ledarens makt blir för stor och han kan utnyttja sin makt i negativt syfte, vilket kan skapa förvirring inom sekten.
Det största problemet med sekter är att de är toppstyrda. Medlemmarna blir beroende och har inget att säga till om.
Ett annat problem är att sektledaren kan utge sig för att vara en Guds budbärare även om det inte alls är så. Då byggs hela sekten på en illusion.
Många människor kan ta lärdom av sekternas sätt att arbeta. Det är en lärdom i att lära sig tänka självt och att kritiskt ifrågasätta. Att inte hänge sig villkorslöst åt en självutnämnd ledare. Detta måste vi människor lära oss. Det är en lärdom i den andliga skolan! Man måste lära sig att se vad som är rätt och inte rätt. På så sätt är sekter av godo.

- Finns det något positivt med sekter?
- Det positiva är att den tillfälligtvis kan var ett ankare för en förvirrad själ. Men på sikt är det bättre att människor får lära sig att tänka själva.

- Säg något om den gammalegyptiska religionen!
- Detta var en avgudadyrkan som inte hör hemma i vår tid. Den byggdes på ett förslavat folk. Många grymheter utspelades i denna tid.
Gudabilderna spelade en stor roll för människorna. Det var en kärlekslös religion. Den hade inte mycket medkänsla och tolerans. Den satsade all energi på att inrikta sig mot döden och dödsriket. Den levde i skuggan av döden. Mycket gick ut på färden till dödsriket och de dödas upphöjelse. Den värnade inte om människornas liv på jorden. Den förtryckte och förslavade.

- Säg något om pyramiderna!
- Pyramiderna är ett konststycke som överlevt historien. De tillhör världens sju underverk och dess tillblivelse är ännu höljt i dunkel.

- Hur byggdes pyramiderna?
Efter ungefär två minuter började anden att ge sitt svar. Men det gick mycket långsamt.
-…Detta är inte … synliggjort för människorna.

- Har pyramiderna byggts av människor?
- … hemligheten består i att det gudomliga för människorna också är höljt i dunkel. När det gudomliga görs synligt för människorna så kan också tillblivelsen av pyramiderna göras synlig.

- Byggdes sfinxen vid samma tid som pyramiderna?
- Nej.

- Var det en egyptiers ansikte från början?
- Nej.

- Vad visade sfinxen-statyn först?
- Skapelsens huvud.

Åter uppstod en lång paus. Därefter sa anden:

- Det här tillhör livets mysterier. Det tillhör den kosmiska livscykeln. Själens tillblivelse och andens upphöjelse återspeglas i den ursprungliga sfinxens ansikte.

- Hur gammal är sfinxen?
- Den är dubbelt så gammal som pyramiderna. Mellan åttatusen och tiotusen år.

- Vem byggde sfinxen?
- Lösningen på sfinxens gåta finns i ett rum mellan tassarna.

- Har någon människa varit där?
- Ingen människa har någonsin varit där – dock andligen.

- Kommer människan att gräva sig ner dit?
- Ja. Men kanske inte i er livstid. Sfinxen innehåller svaret på vårt ursprung och de krafter som styr universum. Sfinxen är ett bevis på att utomjordiska existenser varit här och att jordiska lagar satts ur spel.12. Ondska, krig och olyckor

- Vad är ”andligt mörker”?
- Det innebär en försvagning av ens själs möjligheter att se det ljusa. Man släpper in mörka tankar i medvetandet. Man kan också låta sig ledas av mörkret istället för ljuset. Mörkret blir ens ledsagare.

- Hur känner man igen om man ledsagas av mörkret?
- Man gläds inte åt det goda. Det goda har inte igenkännandets tecken. Det goda blir bisarrt och oåtkomligt. Man kan också finna njutning i att se människor lida. Till sist finns en känsla av att ens själ förblöder.

- Hur skall man vända detta?
- Man skall be om själslig kraft. Man skall också be för andra som ser själsligt mörker. Man skall försöka leva som Jesus lärde. Man skall inte skada sina medmänniskor. Man skall leva i ödmjukhet och tjäna sin nästa. Då får man kraft och då kan ens livsbetingelser ändras. Man skall tänka sig ljuset och visualisera det. Man skall lära sig att se ljuset.

- Finns det någon ond kraft i universum?
- Nej. Universums byggstenar är kärlek. Det onda skapas hos människorna.

- Det finns alltså ingen Djävul, ingen ond ande?
- Nej. Djävulen skapas av människorna. Det onda är dina tankars uppsåt. Om dina tankar har ett dåligt uppsåt skapas ondska.

- Varför avporträtteras det onda som en djävul, en person med svans och bockfot?
- Det var för att ge en skepnad och röst åt det onda.

- Behandlas de onda på något speciellt sätt i himlen?
- De är inte medvetna om sitt ondskefulla uppsåt och det lidande de förorsakar på jorden. De är avstängda från att höra sitt hjärtas röst. De lever i ett känslomässigt vakuum. De styrs av makt och girighet och av rädsla för sig själva. De är rädda för jagets upplösning, vilket är en egoistisk tanke.
I himlen uppenbaras det onda för dem. Deras blockerade tankemönster förs synligt. Att de har använt ondskan som ett redskap mot dem själva görs synligt.
En karmisk process av lidande påbörjas. Det egna lidandet sätts i fokus. De blir också upplysta om lidandets konsekvenser. De blir upplysta om det onda uppsåtet och ondskans karaktär. De får gå sin egen väg genom lidande. Det lidande de själva förorsakat får de ta del av i jordeliv efter jordeliv tills ondskans makt blivit synliggjort för dem.

- Är det alltid fel att föra krig?
- Detta är inte någon helt lätt fråga. Om man är förtryckt är det ens uppgift att skada förtryckaren och att rädda den slagne.

- Skall man försvara den slagne även om det betyder att någon dör?
- Man skall alltid undvika att döda i den mån det är möjligt. I krig är det inte alltid möjligt.

- Är det försvarbart att starta ett storkrig av typ första världskriget?
- Krig ger jorden en dålig karma. Det är aldrig försvarbart att starta ett krig på det sättet, för att få egen vinning.

- När är det försvarbart att starta ett krig?
- För att skydda ett hjälplöst offer. För att skydda ett lands gränser. Men krig är roten till mycket ont och måste undvikas för att mänskligheten skall gå framåt.
Krig hindrar människans själsliga utveckling. Människan startar sina egna krig, men jorden var inte ämnad att kriga på. Att kriga för egen vinning är att ta mörkrets makter i egna händer. Det gör man däremot inte när man krigar för att beskydda någon, för där gäller att vi måste värna om varandra.
Krig skapar konfliktsituationer som sliter på jordens karmiska utveckling. Jorden är sårbar och vacker. Det mänskliga livet är sårbart och vackert. Det är vår uppgift att skydda det.
Krig är ett tecken på vanmakt och disharmoni. Det är aldrig en bra lösning på en konflikt. Det finns bättre lösningar, och de skall vi värna om.
Krig är hotet mot mänskligt liv.
Men människorna kan också föra inre krig, själsliga krig, tankekrig. Det är när vi skickar varandra mörka tankar och tänker ont om varandra. Detta är också viktigt att bekämpa.

- Vad kan vi göra för att förhindra ett krig?
- Tänk kärlekstankar om varandra. Utnyttja inte varandra för egen vinning. Älska och högakta varandra. Respektera och tro på varandra. Respektera ett lands uppgjorda gränser. Visa tolerans för andra styrelsesätt.
Försök uppmuntra till goda relationer länder emellan. Skapa samarbete över gränserna. Samarbete är nyckelordet för att bevara världsfreden. Tillsammans står vi starka och kan skydda oss mot mörka krafter, krafter som är dåliga för mänskligheten.
Gläds åt att ni har varandra på jorden och att ni har ett klimat som möjliggör överlevnad. Var rädda om det klimatet och skada inte miljön. Från miljön får jorden sin näring och kraft. Miljön måste skyddas för att jorden skall leva vidare. Det yttersta kriget förstör miljön och allt mänskligt liv på jorden.

- Vad är egentligen brottslighetens innersta kärna?
- Brottsligheten styrs av människors olika förutsättningar för att skapa sig ett bra liv på jorden. Det kan också vara en vägvisare om att något är fel i samhället till exempel att insikt och förståelse för människors behov har minskat.
Brottslighet breder ut sig där samhället inte har resurser för att bekämpa och förstå brottets sanna natur. Brottslighet är ett led i missunnsamhet och missnöjdhet med ett sätt att leda ett land. Det kommer av att individens betydelse har minskat och där möjligheterna att påverka för den enskilde har minskat. En lamslagen människa begår brott i desperation. Då kommer man in i en ond cirkel som är svår att ta sig ur.
Om människan har möjlighet att påverka sin egen situation så kan man undvika brottslighet.
Brottslighet kommer också av en dålig karma. Om man hade förståelse för karmalagen så skulle man förstå mer om brottslighetens uppkomst. Då kunde man försöka hjälpa istället.

- Vad anser anden om dödsstraffet?
- Dödsstraffet gör ingen glad. Det skapar tvivel och osämja mellan människor. Tvivlet består i en osäkerhet på ett lands juridiska bedömningsmöjligheter om det verkligen är klarlagt att rätt person avrättas. Osämjan mellan människor består i olika värderingar av livets värde och om dödsstraff är ett bra straff. Vilken ras människan tillhör kan i en del länder spela en stor roll för om dödsstraff utdöms. Framför detta till amerikanska domstolar!
Dödsstraff kan användas som ett tecken på makt, att man vill underkuva människor. Det är ett sätt för ledarna att rädda sig själva och att inte ta itu med brottslighetens innersta orsak.

- Har anden några betänkligheter inför att ett liv utsläcks?
- Det är fel ur karmisk synvinkel att människor släcker liv. Det är inte människorna som skall besluta om att släcka liv. De interfererar då i en persons karmiska utveckling. Felaktiga beslut kan också skapa mycket lidande för oskyldiga personer.

- Vilken är den andliga betydelsen av Estonia-katastrofen?
- Estonia klargjorde att vi alla är dödliga. Det klargjorde att vi skall vara rädda om våra liv. Att vi skall växa i sanning. Att vi skall vara ärliga mot oss själva. Och att söka kunskap om det fördolda – om själens överlevnad! Människornas sorg är mycket svår, men vissheten om själens överlevnad skall ge dem tröst. Kunskapen om ett annat liv skall ge dem tröst. Estonia sjönk inte förgäves. Det handlar om en medvetenhet i anden. Andens kunskap skall berika oss och skänka människorna tröst.
Vid svår sorg så vaknar andekrafterna till liv hos den individuella människan som sörjer. Det är ett slags själsligt uppvaknande som är till för att öka det kosmiska medvetandet. Vi riktar tankeverksamheten inåt och vi blir centrerade på livets kärnpunkt. Vi känner att vi står starka i oss själva. Vi kan känna en inre trygghet och en inre frid. Vi blir hänvisade till oss själva, vi blir hänvisade till att tillvarata våra egna krafter. Detta är en resurs som vi inte är medvetna om annars. Vi kan se livet från ett annat perspektiv. Vi känner hur vi kan växa i sorgen.
Sorgen är vår ledstjärna och vän. Den öppnar nya möjligheter och den frigör oss från gamla tankebanor. Den samlar din andliga kraft och stärker ditt undermedvetna. Och den gör dig klar i tanken. Sorgen kan förlösa många själar!13. Länders karma

- Säg något om Rysslands karmiska situation!
- Dess karmiska situation är svår. Det är mycket splittring och intolerans. Man har haft många svaga ledare som styrts av våld och maktmissbruk och detta har bidragit till människors själsliga nöd. De har svårt att uppfylla de basala kraven för mänskligt liv och fortskridande. Det är ett land i själslig nöd.

- Säg något om USAs karmiska situation!
- Amerika har lämnat många stridigheter bakom sig. Det är ett land som växt i andlighet och kunnande. Men även här har processen varit lång. Det demokratiska styrelseskicket har möjliggjort detta. Individens kunnande har tillvaratagits. Någon ”jante-lag” existerar inte. Individen sätts högt och detta möjliggör fortskridande på olika plan. Det intellektuella fortskridandet har varit gynnsamt och människors andliga medvetenhet har ökat.
Det kapitalistiska systemet har varit en förutsättning för detta. Det har också gjort USA till en viktig maktfaktor för resten av världen. Amerika har en viktig uppgift när det gäller att bevara världsfreden. Den uppgiften får inte missbrukas eller misstolkas. Den tillåter inga felsteg.
Amerikan tampas fortfarande med problem av materiell art där många människor inte får sina basala behov tillfredsställda. Men det finns en vilja i detta land att hjälpa människor med svårigheter. Det finns en vilja att öka förståelsen och medkänslan med grupper som har det svårt. Och det är den viljan som skall hjälpa amerikanarna att uppnå detta mål. Amerika är också utrustat med goda karmiska möjligheter för att uppnå det målet. Men fortfarande offras individer, för detta är en pågående process. Och inget land är fritt från skuld när det gäller att ta hand om sina medborgare.
Den demokratiska processen har möjliggjort andlig utveckling och andligt kunnande…

Marie-Louise avbryter sig själv med ett skratt. Hon säger:
- Det låter som ett valtal!
Jag både frågar och kommenterar samtidigt:
- Anden tycks gilla demokrati.
Svaret kom direkt:
- Den demokratiska processen är viktig i alla länder. Den möjliggör fortskridande på alla plan då den ökar individens karmiska förutsättningar.
Den demokratiska processen har också möjliggjort ett system där oliktänkande kan göra sin röst hörd. Och detta är nödvändigt för att förhindra ett lands stagnation.
Medkänsla och förståelse (inlevelseförmåga) är viktiga i den demokratiska processen medan intolerans och själviskhet är av ondo.

- Berätta något om Sveriges karma!
- De nordiska länderna spelar en viktig roll i upplysningens Tidevarv. Vårt andefattiga klimat har tvingat fram en utveckling där människors andliga törst måste släckas. Det andefattiga klimatet har gjort många människor till andliga sökare och detta ökar förutsättningarna för att öka vibrationerna och sprida andlig kunskap. Och i denna nya andlighet skall insikt och förståelse för mänskliga och jordiska problem uppenbaras. Det är också ett arbete i tolerans och medkänsla.

- Jag tycker att Sverige har haft förståelse för andra länder …!
- Ni har haft en materiell, men inte någon andlig förståelse. Ni har ett torftigt andligt klimat. Ni lever vid sidan av er själva och har valt bort religionen. Kyrkan har spelat ut sin roll. Det andliga stöd ni hoppats på kan inte kyrkan ge er. Det har banat väg för den nya andliga vågen.

Vi satte oss tillrätta i stolarna. Och anden fortsatte:
- Sverige har förutsättningar för utveckling på olika plan men så länge ni är andefattiga (torra i anden) så kan denna utveckling inte bära frukt.
Vi kan inte längre stå vid sidan av oss själva. Vi måste söka den sanna vägen till vårt inre och öka vår själsliga medvetenhet. De yttre förutsättningarna för detta är goda. Den materiella uppbyggnaden gör att vi kan växa på annat sätt. Vi hotas inte av ständiga katastrofer. Vi hotas möjligen av vårt eget förtryck av anden.

Det var förstås lite genant att få höra att just svenskarna är ett folk som är andligt torra. Men man kan inte annat än att hålla med om att påståendet är sant. Nästan alla människor har valt bort religionen som en seriös väg till personligt fortskridande. Det är en intressant fingervisning när Anden säger att bristen på andlig kraft hämmar landets utveckling.
Vi fortsatte med att fråga mer om Kina, som i början av seansen tagits som exempel på ett land som har problem med sin karma.

- Anden berättade tidigare om Kina har problem med sin karma. Varför det?
- Kina är ett land med många problem historiskt sett. Tidvis har Kina skrikit ut sin ångest till övriga världen. Kina är ett stort land med många människor. Kina är ett primitivt land. Kina har haft dåliga ledare som skapat motsättningar och dålig karma för landet. För kineserna har det varit en lektion i lidandets karma. De har fått lära sig att vara livsbejakande trots svåra umbäranden och naturkatastrofer.

- Vad säger Anden om invasionen av Tibet?
- Det handlar om hänsynslös exploatering. Det handlar om att inte respektera ett lands gränser. Det handlar om att inte respektera ett land och dess tro. Men det handlar också om att kineserna förlorar ansiktet inför hela världen.
Men detta skall inte läggas det kinesiska folket till last. Det är de dåliga ledarna som bestämde om ockupationen av Tibet. Det är deras hänsynslöshet och girighet som får hela Kina att stå vid skampålen.
Låt oss över hela världen be för det tibetanska folket, och för att Tibet åter skall bli ett fritt land. Låt oss be att Tibet skall återupprättas och få leva med sin visdom och få sprida sina kärleksfulla energier över världen.
Tibet är Guds nådegåva till människorna. Detta land får inte förstöras!
Låt oss ge Tibets ledare den styrka som krävs för att återupprätta landet när tiden är mogen. Detta kan påskyndas genom mänsklighetens bön.

- Kan ett folk vara mer andligt upplyst än ett annat folk (till exempel folket i Tibet och Nordamerikas indianer)?
- Det här handlar om att vägen till upplysthet går genom lidande. Indianerna är en folkgrupp som utsattes för mycket mänskligt lidande. Och indianerna är mycket upplysta människor.

- Varför är indianerna andligt upplysta?
- Genom sitt lidandes historia. Utan lidande kan man inte nå andlig upplysning. Ett liv i lidande kan vara slutstadiet i en karmisk process för ökad själslig medvetenhet.

- Kan anden berätta något om Afrika!
- Svält och torka hör till vardagen. Människornas lidanden och umbäranden på denna kontinent tycks aldrig ta slut! Det har även varit en oroshärd där många stamkrig blossat upp. Många maktkamper har fått sitt fäste här och människorna har fått betala ett högt pris i form av fattigdom och förtryck. Detta har givit upphov till stora folkmassors flykt och eviga sökande efter mat och vatten.
Lidandets ursprung finns i Afrika. På samma sätt som människornas ursprung finns i Afrika så finns även lidandets ursprung här. Vi väljer att gå ner där lidandet når sin kulmen för att göra de erfarenheter som krävs.
Det är också viktigt att se lidandets orsaker. När människor fråntas rätten till självbestämmande och demokrati så skapar detta onödigt mycket lidande. Det är för att göra insikter om detta som man får födas i ett land som Afrika. Man skall lära sig att förstå lidandets ursprung och ta lärdom därav. Ingenting sker av en slump. Du föds i det land där dina karmiska lärdomar är störst!
Att födas i Afrika är också en lektion i att ta tillvara sina egna krafter när det gäller att försörja sig och få ett bättre liv.

- Jag tänkte att vi skulle ta upp ett land till, men nu låter jag Anden välja själv! Berätta om Tyskland, Frankrike, Italien, England …
- Vi väljer England, för Marie-Louise har sina sympatier där! England har upplevt en kulturell explosion. De har fått ta del av en väldig invandring. De har fått lära sig att leva i ett kulturellt mångfaldigande. De har fått lära sig, på en begränsad yta, att acceptera människors olikheter.
Humorn har stor betydelse i England. Det är ett humoristiskt folk som kan konsten att koppla av. Humorn har varit livsnödvändig i vissa situationer. Humorn har hjälpt folk att begrunda sitt eget öde. Humorn har hjälpt att upplysa människor och att få dem starkare.
Humorn har varit livsnödvändig i det karmiska läge de befunnit sig i. Den har hjälpt till att överbrygga problem och motsättningar och att hjälpa människor att ta kontakt med varandra. Ett exempel: Churchill hade humorn till hjälp under andra världskriget. Det hjälpte att få massorna på hans sida. Hans underfundighet löste många problem.
Engelsmännen är också ett skapande folk. Deras initiativförmåga är stor. Det har varit viktigt, för många uppfinningar kommer från England, (till exempel under industrialismen). Det är uppfinningarnas och initiativrikedomens folk. Engelsmännen vill också alltid klara sig själva och vara oberoende. Deras integritet är stark och deras stolthet i detta oberoende är också stark.
Fattigdom och umbäranden har här skapat en förmåga till egna initiativ och eget skapande. Det har lärt människorna att stå på egna ben. Det lärde Marie-Louise att stå på egna ben!
(Marie-Louise var bosatt i England mellan 1973 och 1978.)
Det man får lära sig när man går ner i detta land är självständighet och att lita till den egna kraften. Man lär sig nya utvecklingsmöjligheter trots små resurser. Man lär sig en humoristisk inställning till livet och man lär sig att humorn kan hjälpa en ur kriser och att lösa svåra problem.
I England har man en lätt umgängesform. Man lär sig att otvunget ta kontakt med varandra. Det här skapar en öppenhet i kontakten med andra människor som vi kan ta del av och lära oss av. England är på så sätt ett mycket socialt folk med lätta former för socialt umgänge. Det skapar förutsättningar när det gäller att lära oss att bli fungerande sociala varelser.14. Sjukdom och läkning

- Är det fel att läkare minskar lidande?
- Det är din roll att vara läkare. Det är aldrig fel att hjälpa människor! Hela vår överlevnad bygger på detta. Att minska mänskligt lidande stör ingen karmisk plan. Den karmiska lagen störs inte heller av detta. Det är alla människors plikt att lindra lidande!

- Är anorexia nervosa en andlig sjukdom?
- Det är en kulturellt betingad sjukdom. Det handlar om ett mänskligt svek, nämligen att man inte lyssnar på en människas signaler.

- Vilka signaler?
- Jag mår inte bra. Jag vill bli uppmärksammad. Jag vill ha tröst. Jag vill finnas till på mina egna villkor. Jag vill inte vandra ensam. Hetsäta blir då en tröst.

- Hur kan man bota sjukdomen?
- Man skall bryta mönstret och göra människan sedd. Man skall uppmärksamma personen för sin egen skull. Man skall vara som en katt som ser om natten, se det osedda.

- Den här sjukdomen är ett stort problem. Människor dör!
- Det är ett stort problem att människor inte blir sedda. Därför är det relaterat till kultur. Vi blir inte ledda (ledsagade) till att lyssna på vår inre röst. Vi vill inte öppna oss för vår inre sanning. Vi låter istället ytliga saker ledsaga oss. Och detta minskar förståelsen för människans själsliv.

- Får vi veta något om Schizofreni?
- Schizofreni är ett samlingsbegrepp för flera olika själsliga förvirringstillstånd.

- Hur uppstår sjukdomen?
- Ur en serie negativa tankar och känslor, en oro och en skräck inför något. Det uppstår när vi förlorat kontrollen över vårt själsliga liv.

- Skapas förvirringstillståndet av impulser från andevärlden?
- Man får in en negativ frekvens från en annan dimension.

- Är minnen från tidigare liv inblandat?
- Det kan man få in, men det blir man inte sjuk av.

- Hur tas en schizofren emot i himlen?
- Vi tar emot dem så kärleksfullt vi kan. Deras liv på jorden har varit extremt hårt, och den själsliga utvecklingen har varit mycket begränsad. Det var nödvändigt för din karmiska utveckling att få dessa erfarenheter – de läggs på hög tillsammans med allt annat. De hindrar inget i personens fortsatta utveckling.

- Är själen schizofren även i andevärlden?
- En själ är aldrig schizofren. Vi har inga sjukdomar här, och ingen sorg. Den schizofrenes själ blir renad och åter fullkomlig. Den blir åter som ett barns själ – obespottad och obesudlad.

- Hur kan schizofreni botas?
- Det går inte så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Läkarkåren är bara mottaglig för det den kan utvärdera, men andevärlden är svår att forska på. Här finns alltså två problem.

- Kan präster hjälpa till?
- Nej, de är oftast för intoleranta. Kyrkan tror på onda andar och besatthet, men det här är mer komplicerat än så.

- Vad orsakas depression av?
- Depression är ett andligt antiklimax. Det kännetecknas av ett status quo i anden. Det har uppstått ett andligt vakuum, ett stillestånd.

- Är anden svag? Eller sover den?
- När den andliga kraften utmattas kan man inte ta emot sin själs signaler. Man förlorar temporärt kontakten med sitt innersta jag. Det uppstår en själslig brist, en själslig stagnation.

- Vad är orsaken?
- Orsakerna kan vara många. Brist på förståelse för ens andliga jag. En annan orsak kan vara otillräcklighet, att inte kunna bemästra sin situation. Det kan också vara ett andligt mönster, en sköld som man gömmer sig bakom ibland när situationen blir ohållbar.

- Hur kan man annars behandla depression?
- De här människorna behöver glädje och inspiration. Den sanna glädjen är ju borta ur deras liv.

- Men hur når man den?
- Hitta deras glädjes källa. Hitta deras glädjes ursprung. De bör inspireras att ta fram sin andliga kraft. Försök stärka självet och målmedvetenheten.

- Minskas risken för depression om man är andligt upplyst?
- Ja. Din andes jag stärks i och med andlig upplysning. En stark ande hjälper dig. Man skall ha tillit till sitt andliga jag och sin inre sanning. Då minskar risken för depression.

- Hur ser Anden på självmord?
- Självmord är jordens gråt. Lockas ej till självmord. Det löser inga karmiska problem utan hindrar dig i din utveckling.

- Tar det längre tid innan de återföds?
- Ja. Återfödelsen är en process som hämmas av detta. Människor som begått självmord är i stort behov av hjälp.
De karmiska banden hittas men det tar lång tid. Livet har inte fullföljts på det sätt som var tänkt. Ett ofullbordat liv måste fullföljas på något sätt. Det måste fullbordas i nästkommande liv.

- Är bönen särskilt viktig för dem?
- Det är viktigt att be för dem. Också att tända ljus.

- Vad säger Anden om sjukdomen aids?
- Tänd ett ljus i mörkret! Låt oss begråta alla dessa själar. Det är en farsot som sprider sig över hela jorden. Den får oss att stanna upp och tänka över vart vi är på väg. Den får oss att inse att människosläktet är i fara.
Okunskap om aids leder oss till graven. Man skall skaffa kunskap och sprida till jordens alla hörn för att hejda sjukdomen. Nyckelordet är kunskap, avhållsamhet, att värna om varandra, och en insikt om värdet av tvåsamhet. Man skall inte ledas av lockelser utan stilla sitt begär.15. Att ändra ödet

- Vilken är Andens syn på Nostradamus profetior?
- Nostradamus var en sann profet. Hans förutsägelser var ej ringa. Han ledde oss in på nya vägar. Han möjliggjorde nya synsätt på jordens framtid. Han hade kraft att spå och se in i framtiden.
Han insåg möjligheten av att ändra ett förutbestämt öde genom att varna mänskligheten. Vi leds inte framåt i mörker utav vi blir visade ljuset för att ta lärdom därav. Nostradamus varningar togs inte alltid på allvar, trots att det fanns förutsättningar för att ändra historien.
Nostradamus var sänd till oss som en hjälpare och en räddare. Hans förutsägelser var ämnade att varna och för människor att ta lärdom av. Förringa inte Nostradamus profetior. Han är en av de allra största profeterna. Hans namn skall sättas högt.
Med insikt och förståelse har han fått oss att ändra ett skeende som skulle kunna ha blivit katastrofalt för jorden.

- Vilket skeende?
- Det kalla krigets utveckling. Det kunde ha slutat både i försoning och krig.
- Ett annat är Saddam Husseins. Han tvingades lägga ner sina vapen som kunde leda till förödande konsekvenser. Men faran är inte över än! Han är fortfarande sitt lands härskare och styr med hjärnhand… (paus)
Förödelsens märke är satt i hans panna.

- Är det skeenden som ändrats genom en insikt att vi kan ändra vårt öde, eller är det på grund av Nostradamus profetior?
- De ändrades delvis på grund av Nostradamus profetior. Människornas vilja och intellektuella kapacitet finns i fören på båten medan Nostradamus profetior finns i aktern.


- Var profetiorna viktiga för Gulfkriget?
- Förståelsen för Nostradamus profetior ökade insikten om fara när Saddam invaderade Kuwait. Insikten av att alla profetior slog in förhindrade detta stora krig som skulle varit mer ödeläggande än alla tidigare krig.

- Varför finns människor som skapar så här mycket förödelse?
- Du frågar varför lidandet måste finnas. Lidandet får oss att växa och se ljuset. Utan lidande blir det inget framåtskridande. Lidandet lär oss att värna om varandra. Lidandet lär oss att se nya utvecklingsmöjligheter. Lidandet skärskådar vårt innersta och får oss att blottlägga oss själva. Det får oss att släppa hämningar och begär. Det får oss att älska vår nästa och att se ljus i förödelsen i avsaknad av all personlig vinning. Lidandet är vår allra största läromästare i vår vandring mot ljuset. Där har du svaret på din fråga.

Här uppstod en paus. Jag sade ingenting, men anden fortsatte:
- Ibland kan lidandet förutspås och undvikas. När världen blivit mättat med lidande måste nya behov tillgodoses. Katastrofer och krig är en väg. Men kunskap och förståelse är en annan – en kunskap som bygger på insikt om krigets meningslösheter och hjälplösa offer. Denna kunskap skall lyfta människorna framåt och föra dem in i den nya tidsåldern där ljus, frid och harmoni skall råda. Där har du ytterligare svar på din fråga.
16. Möten med vishetslärarna

- Är det Jesus vi talar med?
- Jag är den högste vishetsläraren, Jesus Kristus, och jag står till er tjänst. Lev i ljuset av min visdom! Lev i ljuset av kärlekens kraft! Lev i ljuset av frid och ro så skall ert arbete på jorden bli välsignat!

- Får jag ställa några frågor! Varför föddes Jesus egentligen på jorden? Och var Jesus en vishetslärare i himlen även före sitt liv på jorden?
Svaret kom direkt och var dessutom utförligt och klargörande. Jesus summerade syftet med sitt liv på jorden.
- Jag föddes på jorden för att lära människorna kärlekens budskap och kärleken till nästan. Jag föddes på jorden för att befria oss från negativ karma. Jag föddes på jorden för att upphöja våra själar. Jag föddes på jorden för att lära er att leva i kärlekens ljus. Jag föddes på jorden för att visa er kosmiska under, såsom att bota människor sjuka i spetälska, och för att uppväcka döda. Jag föddes på jorden för att visa er andliga krafter.
Jag ville visa er betydelsen av att leva i enkelhet. Mina ägodelar var få, men jag var rik i anden. Jag föddes på jorden för att visa er givmildhet och frikostighet.
Jag föddes på jorden för att visa att makt inte skall styra och att pengar saknar värde. Jag föddes på jorden för att det var ett andefattigt klimat. Vi lät oss styras av makt, girighet och offer.
Jag föddes på jorden för att leda er i kärlek och be er att inte döma varandra. Jag föddes på jorden för att be er att lägga ner era vapen.
Jag föddes på jorden för att vara budbärare åt de kosmiska krafterna.
Jag föddes på jorden för att lära er lidandets betydelse. Genom lidande utvecklas vi i anden. Men jag föddes också på jorden för att visa min ilska när jag talade om vad som var rätt och fel.

- Såsom utdrivningen av månglarna i templet?
- Ja, och när Maria Magdalena skulle stenas och jag sa att den som är utan skuld skall kasta första stenen.
Jesus fortsatte och kommenterade nu sitt handlande.
- Använd din ilska konstruktivt. Rikta den inte mot någon enskild person.

Innan Jesus föddes på jorden, var han Vishetslärare då också?
- Han var Gudskraftens Vishetslärare nummer ett. Jag är sanningens Högste Vishetslärare. Kärlek, ödmjukhet och medlidande är mina sanningar. Böj era huvuden i ödmjukhet.
Tiden är inne för mig att lämna er. Jag lägger min hand på era hjässor och välsignar er. Jag hoppas att det skall ge er frid och ro.
Skriv boken på ett ödmjukt sätt så har ni allt att vinna. Be om kraft så skall jag hjälpa er. Jag blåser in min livsande i era själar. Det skall ta bort missämja och oro. Jag skall hjälpa er att stå starka i er själva och klara den här utmaningen. Farväl, mina andebarn! Min hand skall ledsaga er ner för trappan.

Därefter händer något märkligt. Marie-Louise säger att Maria, vårt minsta barn, och som vid denna stund fysiskt sett låg och sov i sin säng, står längst nere på kristalltrappan och ropar efter mamma. Då säger Jesus avslutningsvis:

- Ta hand om Maria! Tänk på att era barn är min kärleksgåva till er. Ta väl hand om dem.

Vi gick ner för kristalltrappan och tonade in oss i verkligheten igen. Marie-Louise verbaliserade i större detalj de olika visuella inslag som seansen innehöll så snart vi var tillbaka i rummet med alla våra sinnen. Precis som efter alla andra seanser tackade vi andevärlden för vad vi fått vara med om. Utmattade av känslomässig anspänning kände vi oss uppfyllda av känslan av att ha varit med om något mycket stort, kanske den viktigaste andliga händelsen i våra liv.19. I mörkret

- Det talas om att man kan vandra i andligt mörker när man dött. Vad betyder det och hur vanligt är det?
- Det karakteriseras som ett ingenmansland. Ett själsligt förvirringstillstånd. Det är i avsaknad av lugn och harmoni. Det är ett själsligt stresstillstånd. Att inte veta vem man är eller vart man är på väg.
Det är vanligt att man vandrar i tre dagar i andligt mörker när man dör. Efter dessa tre dagar blir man upplyst av en Mästare om själens rätta plats (boning). Mästaren hjälper till och ledsagar själen. Detta är en befrielseprocess som hjälper själen att lösa sina jordiska band. Själen leds in i ett andligt uppvaknande under Mästarens ledning.
Själen är förbryllad och många frågor söker sina svar. Mästarens uppgift är att klarlägga dessa svar och att höja själens medvetenhet.

- Hjälper bön att komma ut ur det andliga mörkret? Hjälper anhörigas böner?
- Det är aldrig fel att sända ut kärlek i kosmos. En kärleksfull bön ger kraft och energi till de andliga sfärerna. Bönen upphöjer även ditt eget andliga jag och bönen tages emot med tacksamhet av de avlidna.

- Men förkortar det tiden i andligt mörker?
- Man kan inte sätta sig över de kosmiska lagarna, men man kan underlätta för den döde. Processen kan påskyndas men då krävs att den dödes själ också är andligt upplyst.

- Finns det risk för att man lämnas kvar i det andliga mörkret?
- Det finns själar som väljer att stanna kvar i det andliga mörkret. Det är väldigt jordbundna själar som inte får ro. De väljer bort kunskapen som erbjuds. Kunskap kan aldrig påtvingas någon. Man måste söka den själv.

- Kan man vara kvar flera år i andligt mörker?
- Man är kvar tills själen törstar efter upplysning.

- Och under tiden kan man inte inkarnera igen?
- Nej.

- Är detta spöken?
- Ja, det är gengångare. Det är själar som ej fått ro. Dessa själars karmiska band har klippts av på ett sådant sätt att det försvårar andlig upplysning. Detta handlar om människor som dör under svåra förhållanden såsom mord och dråp samt dem som förorsakat andra svårt lidande.